برگزاری کارگاه Food Consumption Survey (FCS) and data management System

برگزاری کارگاه Food Consumption Survey (FCS) and data management  System  

با توجه به در پیش بودن اجرای طرح ملّی بررسی مواد غذایی در کشور در سال جاری، کارگاه بررسی مصرف مواد غذایی و مدیریت داده­ها در تاریخ ۶ تا ۸ شهریور ۱۳۹۶ با حضور مشاور سازمان جهانی بهداشت، خانم دکتر ماریا گیلبتیک در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار شد. موضوعات کلی طرح شده در این کارگاه شامل موارد ذیل بودند: توصیف مختصری از تجارب کشورهای دیگر در مورد بررسی مواد غذایی، روش­های انجام بررسی مصرف در سطح فرد، خانوار و ملّی، فواید و چالش­های آنها، روش­های ورود داده­ها، تفسیر و گزارش­دهی، روش­های اطمینان از کیفیت داده­های جمع­آوری شده و استفاده از تکنولوژی­های جدید در مطالعات بررسی مصرف مواد غذایی. شایان ذکر است که انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت (WHO) از سال ۱۹۹۲ به طور فعال در منطقه فعالیت دارد و این کارگاه نیز با حمایت و همکاری سازمان جهانی بهداشت و با حضور نمایندگان مراکز مختلف عضو شبکه ملّی بهداشت تغذیه همگانی و متخصصین تغذیه شاغل در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه، دفتر بهبود تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کشور در راستای گسترش فعالیت­های بین­بخشی و بین­المللی و ارتقاء همکاری­ها تشکیل گردید.

فهرست