کسب عنوان ” دانشجوی منتخب” توسط آقای حامد کردورکانه دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در” بیست و یکمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی”

کسب عنوان ” دانشجوی منتخب” توسط آقای حامد کردورکانه دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در” بیست و یکمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی”

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، آقای حامد کردورکانه دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با 40 مقاله و حدود پنج طرح در “بیست و یکمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی” که با شعار کرونا در سایه پژوهش برگزار شد، موفق به کسب” دانشجوی منتخب” شد.

فهرست