بیماران بهبود یافته از کرونا که نمایه توده ای بدن آنها کمتر از 5/18 است می بایست به متخصصان تغذیه مراجعه نمایند.

بیماران کرونایی بهبود یافته پس از درمان برای محاسبه توده بدنی به اپلیکیشن تاک مراجعه نمایند چون به دلیل عدم آگاهی مراقبین بیمار در منزل که دچار سوء تغذیه هستند می تواند موجب تضعیف مجدد سیستم ایمنی بیمار گردد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور دکتر میرزای رزاز با اشاره به اهمیت و نقش تغذیه در بیمارانی که از ابتلا به بیماری کرونا بهبود یافته اند گفت: ما بیماران بهبود یافته کرونایی را به 3 دسته تقسیم می کنیم که دسته اول بیمارانی در معرض سوء تغذیه هستند که نمایه توده بدنی آنها کمتر از 20 بوده و کمتر از 5 % کاهش وزن طی 3 تا 6 ماه داشته اند و آلبومین سرم آنها بالای 3/5 gldl می باشد.

وی تصریح کرد: گروه دوم بیماران مبتلا به سوء تغذیه متوسط که نمایه بدن آنها بین 20-5/18 بوده و طی 3 تا 6 ماه حدود بین 5 تا 10 درصد شاهد کاهش وزن بوده که آلبومین سرم آنها بین 3/5 gldl – 3 می باشد که این دو گروه بیماران می توانند درمان خانگی را براساس دستور العمل دفتر بهبود تغذیه جامعه و یا مراجعه به اپلیکیشن تاک را شروع نمایند.

رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به اهمیت و نقش تغذیه در بیمارانی که پس از درمان مبتلا به سوء تغذیه شدید می شوند گفت: گروه سوم که ما شاهد کاهش وزن بیش از 10 درصد آنها هستیم و نمایه توده بدنی آنان نیز کمتر از 5/18 بوده و آلبومین سرم نیز  gldl3 می باشد حتماً نیاز است که با مراجعه به مشاورین و متخصصین تغذیه روند درمان خو را پیگیری نمایند.

وی در خاتمه با اشاره به ارزیابی سطح آلبومین خون که نقش موثری در بررسی وضعیت تغذیه ای فرد دارد خواست تا بیماران بهبود یافته که دچار سوء تغذیه شده هستند با مراجعه به مشاورین و متخصصین تغذیه نسبت به ارزیابی های بالینی و آزمایشگاهی خود اقدام نمایند . همچنین از بیماران مبتلا به ویروس کرونا خواست حتماً در طول درمان و در دوران نقاهت به موضوع تغذیه اهتمام جدی داشته باشند.

فهرست