تبلیغات محصولات غذایی چقدر در راستای سلامت عمومی است؟

محتوای تبلیغات محصولات غذایی که در سال 1399 در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و نیز بیلبوردهای شهر تهران به نمایش در آمده بودند، در یک مطالعه در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع ۳۳۶ ساعت برنامه تلویزیونی و ۳۳۶ ساعت برنامه رادیویی به مدت یک هفته در پاییز سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در همین ایام محتوای بیلبوردهای شهر تهران نیز بررسی شدند. این بررسی نشان داد که پیام های بازرگانی مرتبط با محصولات غذایی اصلی‌ترین و بیشترین آگهی‌های منتشر شده هستند و دو گروه انواع رب گوجه فرنگی و انواع نوشیدنی به ترتیب پر تکرارترین محصولات غذایی به نمایش در آمده در تلویزیون و رادیو (7/15 و 2/30 درصد از کل محصولات غذایی) و بیلبوردها (25 درصد از کل محصولات غذایی) در بازه زمانی مورد مطالعه بودند. در این مطالعه مشخص شد که بر اساس قوانین و معیارهای موجود، 6/10، 11 و 3/38 درصد از محصولات غذایی آگهی شده به ترتیب در تلویزیون، رادیو و بیلبوردها  ناسالم و آسیب‌رسان به سلامت عمومی هستند.

فهرست