تشریح فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی طی مرداد سالجاری:

کارگاه ذهن مشفق

فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی طی مرداد ماه سالجاری به شرح زیر ارایه می شود.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، امکان ارایه خدمات مشاوره ای روانشناسی به کارکنان و اعضای محترم هیات علمی انستیتو و دانشکده واحد کلینیک، معرفی و شرکت تیم منتخب دانشجویان دانشکده در ” چهارمین دوره مسابقات دانشجویی لیگ ستارگان بورس”، برگزاری کارگاه ذهن مشفق با همکاری مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه برای کارکنان و اعضای محترم هیات علمی انستیتو و دانشکده و مستند سازی اطلاعات مربوط به شهدای معظم دانشجوی دانشکده به منظور نصب تندیس و بنای یاد بود ایشان انجام شد.

گفتنی است، همچنین برنامه ریزی برای برگزاری سلسله کارگاه های تفکر خلاق برای دانشجویان عزیز و کارکنان و اعضای محترم هیات علمی انستیتو و دانشکده، برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های بهوشیاری هیجانی با مخاطبین دانشجویان عزیز و کارکنان و اعضای محترم هیات علمی انستیتو و دانشکده، تهیه تقویم مناسبات ملی، مذهبی، فرهنگی و اطلاع رسانی آن از طریق اتوماسیون اداری و سایت و پی گیری برگزاری دو کارگاه ادبیات شناسی و اخلاق برای دانشجویان عزیز و کارکنان محترم طی مردادماه سالجاری انجام شد.

فهرست