تشکیل شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و استقرار دبیرخانه شورا در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نظر به جایگاه و اهمیت ویژه غذا در دو حوزه امنیت غذایی و ایمنی غذایی در کشور، شورایی به عنوان شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکیل گردیده و با توجه به نقش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در این حوزه بنا به تصمیم معاونت محترم رئیس جمهور دبیرخانه این شورا در انستیتو تحقیقات تغذیه ای مستقر گردد و طی حکمی ریاست دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا به دکتر رزاز محول شد. در حکم این انتصاب ذکر شده است: با توجه به جایگاه و ماموریت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در توانمندسازی و توسعه زیست بوم نوآوری درحوزه صنایع غذایی در کشور، به موجب این ابلاغ ، دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مستقر می گردد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ضمن خواستار تشکیل دبیرخانه اقدام مقتضی نسبت به انجام هماهنگی لازم جهت اجرای موارد ذیل با هدف توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش و فناوری های نوین در صنعت غذا از دکتر رزاز سرپرست انستیتو شد.

موارد اجرایی دبیرخانه شورای راهبری فناوری و نوآوری در صنعت غذا  شامل اتخاذ تمهیدات و هماهنگی در برگزاری منظم جلسات شورای راهبری صنعت غذا و مستندسازی لازم، هم افزایی با سایر اعضای شورا و توسعه تعاملات با بازیگران کلیدی در صنعت غذا، همکاری در تعیین چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای شورا و ارائه پیشنهادات، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه، همکاری و مساعدت در بهره گیری حداکثری از امکانات مراکز نوآوری مرتبط با شناسایی و ارجاع هسته های نوزیست و همکاری در ایجاد کریدور و حلقه های اتصالی تیم های فناور و مراکز نوآوری با بخش های تولیدی و صنعتی با هدف تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری است.

فهرست