تشکیل کارگروه مشورتی حجاب در دانشکده

کارگاه مشورتی حجاب و عفاف با هدف آسیب شناسی وضعیت پوشش در دانشکده و ارائه راه حل های مربوط، با حضور رییس، مدیر آموزش، مسئول فرهنگی و دانشجویی، حراست، مسئولین انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی در اتاق ریاست تشکیل و راهکارهای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف دانشکده برای پیشگیری و اقدامات لازم، بررسی شد.

فهرست