تصویب طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور

طرح تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در سطح خانوار و فرد برحسب استان، مناطق شهری، روستایی، و حاشیه شهر کشور در سال 1396 هدف اصلی و مهم طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی است. بدینوسیله طرح مذکور در شهریور ماه 1396 در شورای پژوهشی انستیتو تغذیه تصویب گردید. امروزه دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و با کیفیت بالا در زمینه دریافت های غذایی برای پیش برد تعهدات ملی و بین المللی و سیاست های اجرایی در بخش سلامت، غذا و تغذیه بعنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های توسعه ملی، یک ضرورت محسوب می شود. انجام مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی همواره توسط نهادها یا سازمان های دولتی برای دستیابی به اطاعات مورد نیاز در خصوص دریافت مواد غذایی و مواد مغذی  در سطح ملی ترغیب و حمایت می شوند. داده های طرح ملی مصرف مواد غذایی کاربردهای مختلفی دارد؛ شناسایی الگوی کمی وکیفی مواد غذایی، تعیین میزان مواد مغذی دریافتی و کفایت تغذیه ای رژیم غذایی (تعیین کمبود و بیش دریافت مواد مغذی)، کمک به تعیین وضعیت ناامنی غذا و تغذیه­ای در جامعه، شناسایی عوامل خطر رژیم غذایی مرتبط با بیماری های مزمن غیر واگیر، شناسایی و تعیین میزان دریافت مواد آسیب­رسان به سلامت یا ارزیابی خطر (شامل آلاینده­های معدنی و آلی مختلف: مانند باقی مانده سموم، هورمون­ها و داروها، فلزات سنگین، آفلاتوکسین)، به روز نمودن راهنماهای غذایی و سبدهای غذایی مطلوب، شناسایی روند تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی و پایش و اصلاح سیاست ها و برنامه های حوزه غذا و تغذیه از جمله این کاربردها هستند. افزون بر آن در راستای الزامات سازمان خوار و بار جهانی (FAO) برای حذف گرسنگی، امنیت غذایی و سوء تغذیه نیز دسترسی به داده های مطالعات بررسی مصرف ملی، ضروری است.

فهرست