تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دانشکده مجازی

در راستای استفاده از فضای مجازی جهت انجام هر چه بهتر ماموریت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و با توجه به ظرفیت های دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، در طراحی، توسعه و راه اندازی برنامه های آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیک، تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی بین دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به نمایندگدانشکده مجازی آموزشی پزشکی و مدیریت منعقد شد.

براساس این گزارش، این تفاهم نامه طی 6 ماده تنظیم شده است که ماده (1) شامل  همکاری در بازنگری کوریکولوم رشته های  دایر در دانشکده تغذیه با هدف مجازی سازی قسمت هایی از برنامه، همکاری در تدوین کوریکولوم و راه اندازی و توسعه برنامه های بین رشته ای مشترک، همکاری در طراحی و راه اندازی دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی به سفارش دانشکده تغذیه با همکاری دانشکده مجازی جهت مخاطبان مربوطه، ارایه خدمت در زمینه تدوین و تهیه محتوای الکترونیکی استاندارد، همکاری در طراحی و اجرای پروژه های مشترک پژوهشی با نظارت معاونت های پژوهشی طرفین و با اولویت گروه آموزشی جامعه نگر در نظام سلامت با استفاده از ظرفیت دانشجویان در راستای ارتقاء و بهبود فرهنگ تغذیه جامعه و همکاری در طراحی و تولید محتویات تعاملی و مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم در راستای انجام رسالت آموزش همگانی در بحث تغذیه و موارد وابسته به صنایع غذایی است.

این گزارش می افزاید، ماده (2) تفاهم نامه با عنوان تعهدات دانشکده مجازی شامل ارایه مشاوره های مقتضی در خصوص آموزش مجازی و الگوهای طراحی آموزشی(Instruction design) در هنگام بازنگری کوریکولوم، مشارکت در کمیته های بازنگری درسی (Curriculum  Committee) و مشارکت در تدوین کوریکولوم ها و سایر برنامه های آموزشی منجر به مدرک مرتبط به حوزه رشته تغذیه با رویکرد مجازی سازی، تشکیل گروه آموزشی مجازی جهت راه اندازی دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی حوزه تغذیه با درخواست دانشکده تغذیه، ارایه آموزش ها و مشارکت در تهیه و تولید محتواهای الکترونیکی مرتبط با دوره های مصوب و بنا به درخواست دانشکده تغذیه، ارایه بامانات استودیو آکوستیک و برنامه زمانبندی برای حضور مدرسان جهت تولید محتواهای تعاملی، تامین بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز برای پشتیبانی از دوره ها بر روی سامانه ها از جمله سامانه نوید دانشگاه، تعریف حساب کاربری و ایجاد دسترسی کاربران به دوره های الکترونیکی(مدرسان و شرکت کنندگان)، برگزاری کارگاه های آموزشی جهت مدرسین دوره های مجازی(e-Teacher) براساس درخواست دانشکده تغذیه، مشارکت در برگزاری وب کنفرانس ها و مدرسان دوره ها و استفاده از ظرفیت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشددوره های مجازی دانشکده برای طراحی پروژه های مشترک بخصوص در حوزه آموزش همگانی است.

همچنین در ماده (3) تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دانشکده مجازی، با عنوان “تعهدات دانشکده تغذیه” شامل تشکیل کمیته بازنگری کوریکولوم با مشارکت اعضاء هیات علمی مربوطه به منظور مجازی سازی قسمتی از برنامه آموزش تغذیه، انجام مطالعات نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای آموزش تغذیه در سطح تخصصی، عمومی و آموزش همگانی برای گروه های هدف موردنظر، ارایه پروژه های اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی برای همکاری مشترک، معرفی اعضا هیات علمی و مدرسین به دانشگاه برای تولید محتوای الکترونیکی، پذیرش مسوولیت کمی و کیفی محتوای تولید شده، ارایه عناوین و میزان ساعت تقریبی موردنیاز جهت تولید محتوا و تامین منابع مالی و انسانی موردنیاز جهت پیشبرد برنامه ها براساس قراردادهای فی مابین گنجانده شد.

بنابراین گزارش، در ماده (4) آمده است که معاونین پشتیبانی دانشکده ها مسوول پایش فرآیند همکاری ها و قراردادهای فی مابین در قالب این تفاهم نامه بوده و موظف هستند هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به طرفین قرارداد ارایه کنند، معاونین پژوهشی دانشکده ها مسوولیت نظارت بر جنبه های پژوهشی قراردادهای فی مابین را خواهند داشت و همچنین معاونین آموزشی دانشکده ها مسوولیت نظارت بر جنبه های آموزشی قراردادهای فی مابین را خواهند داشت.

همچنین در ماده(5) تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دانشکده مجازی آمده است که مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای 5 سال تعیین می شود و با اعلام قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است. و  تبصره (1) ماده (5) این است که در صورتی که برای هر یک از موضوعات مورد توافق قراردادی منعقد شد، فسخ تفاهم نامه نافی مسوولیت طرفین در قبال قراردادهای امضاء شده نبوده و طرفین موظف به انجام تعهدات موضوع قرارداد هستند.

در تبصره (2) ماده (5) آمده است، در صورتی که در فرآیند انجام این تعهدات هرگونه تعارض منافع یا اختلافی برای طرفین بروز پیدا کند، فرد سومی با توافق طرفین برای حل اختلاف انتخاب خواهد شد.

شایان ذکر است،  ماده (6) تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دانشکده مجازی این است که امضاء این تفاهم نامه هیچ گونه تعهد مالی خاصی را برای طرفین ایجاد نکرده است و همه هزینه ها حسب مورد قراردادها بررسی و توافق می شود.

فهرست