تقدیر مدیر فن آوری معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه از مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر مقیمی مدیر امور فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه طی نامه ای از دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو جهت تهیه اپلیکیشن خود مراقبتی دیابت idia دستیار هوشمند(دیابت) تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این نامه آمده است، این گونه فعالیت ها گام های بسیار مهمی در ارتقاء سلامت جامعه، کارآفرینی، تعالی فناوری دانشگاه و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم می باشد.

فهرست