تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

دانشجویان کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند انتخاب واحد و امور آموزشمربوط را انجام دهند.

تقویم آموزشی 

فهرست