تمدید آگهی مزایده اجاره بوفه دانشکده

با توجه به مزایده اجاره مکان بوفه تاریخ مزایده تا 1401/11/18 تمدید شد.

مقتضی است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22376417 (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

فهرست