جلسه تکریم بازنشستگان

جلسه تکریم دو نفر از همکاران انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، که به افتخار بازنشستگی نایل شده بودند، در تاریخ 20 مرداد ماه با حضور ریاست، معاون آموزشی و مدیران مربوطه در محل حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه از زحمات و فعالیت های 30 ساله سرکار خانم ها هما حیدری کارشناس گروه تحقیقات تغذیه و خدیجه زمانی کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش تقدیر و تشکر به عمل آمد.

فهرست