جلسه شورای فناوری اساتید انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

جلسه شورای فناوری اساتید انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو، دکتر محمدرضا کوشکی دانشیار گروه و مدیر فناوری های انستیتو، دکتر وحید مفید استاديار دانشکده تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو، دکتر سارا سهراب وندی معاون دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دکتر غزاله اسلامیان عضو هیئت علمی گروه تغذیه و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوشنبه 28 مهرماه در سالن شورای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در جلسه شورای فناوری اساتید انستیتو، دکترکوشکی دانشیار گروه و مدیر فناوری های انستیتو در خصوص فعالیت مدیریت این فناوری طی چند ماهه گذشته ارائه کرد و ساختار مدیریت فناوری را با یک ترکیب از انستیتو و دانشگاه دانست و سایر اساتید درین باره به گفتگو پرداختند.

فهرست