جلسه مشترک میان انستیتو و دانشکده طب سنتی برگزار شد

در این جلسه مقرر شد با همکاری طرفین (ظرفیت های طب سنتی، تغذیه و صنایع غذایی)، در راستای تکمیل تحقیقات بالینی و تجاری سازی فرآورده های مشترک، اقدام شود

فهرست