دکتر سید امیر محمد مرتضویان
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
mortazvn@sbmu.ac.ir
Dr.mortazavian.cv

ساناز صدیق
مسئول دفتر

فهرست