درخشش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درجشنواره قرآن وعترت

دانشگاهیان علوم پزشکی شهیدبهشتی در مرحله کشوری بیست وهشتمین جشنواره قرآن وعترت خوش درخشیدند.

به گزارش روابط عمومی به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاهیان علوم پزشکی شهید بهشتی در مرحله کشوری بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در بخش آوایی و معارفی حضوری چشمگیر و درخشان داشتند.

در بخش معارفی جشنواره از گروه اساتید و اعضای هیئت علمی  دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی عضو هیئت علمی انستیتو تغذیه رتبه دوم مشترک تفسیر قرآن کریم را از آن خود کرد، ضمن تبریک به ایشان برایشان آرزوی موفقیت و سربلند می کنیم.

https://sbmu.ac.ir/all_news/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA

فهرست