در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد: امضای تفاهم نامه همکاری انستیتو و” انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور”

جلسه امضای تفاهم نامه بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و” انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور” با حضور دکتر سید امیر محمد مرتضویان سرپرست انستیتو، دکتر محمدرضا کوشکی مدیر فناوری های انستیتو و عضو هیئت علمی گروه تحقیقات صنایع غذایی ، دکتر عبدالصمد عابدی؛ مدیر پژوهشی انستیتو و دانشکده و دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور در تاریخ چهارشنبه 10/10/99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این جلسه مذاکرات و توافقاتی اتخاذ شد که می توان از جمله: حمایت انستیتو از “انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور”، تولید محصولاتی که حق مالکیت مادی و معنوی آن به هر دو سازمان مرتبط می شود، رعایت شاخص های ایمنی و بهداشتی و کنترل کیفیت در اعطای تاییدیه ها از جهت تغذیه ای، بوده است.

 

فهرست