در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد: جلسه کار گروه الگوی مصرف مواد غذایی

جلسه کار گروه الگوی مصرف مواد غذایی ذیل کمیته تدوین سند امنیت غذایی با حضور خانم دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر اسکندر زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی و دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان کشاورزی و غذا، آقای دکتر خلج رئیس اسبق سازمان دامپزشکی، آقای دکتر سید امیر محمد مرتضویان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، آقای دکتر مرتضی عبداللهی دانشیار گروه تحقیقات تغذیه و مشاور حوزه تحقیقات و فناوری انستیتو و دانشکده، خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی مدیر گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي غذا و تغذيه انستیتو و آقای دکتر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این جلسه پس از بحث و بررسی دو الگوی غذایی مطلوب و پایدار2030، جمع بندی آن به همراه بررسی وضعیت موجود سواد تغذیه ای و وضعیت جهانی آن و همچنین ارائه اصول، چارچوب و شاخص های پیشنهادی آن به جلسه بعد کار گروه موکول شد.

در جلسه فوق وضعیت تجارب جهانی ، ذینفعان، اسناد و قوانین بالادستی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در زمینه الگوی غذایی سالم و پایدار و الزامات آن شامل:

الف : دستورالعمل های سلامت تغذیه ای و رژیم های غذایی پایدار

ب: تخصیص یارانه غذایی به اقشار کم درآمد جامعه

ج: سیاست های قیمت گذاری برای ترویج رژیم غذایی سالم تر

د: اجرای برنامه های آموزش تغذیه مدارس در کشورهای توسعه یافته

ه: راهکارهای اجرایی و ترویجی  اصلاح الگوی غذایی، مباحثی مطرح شد.

لازم به ذکر است، جلسه بعدی کار گروه الگوی مصرف مواد غذایی در تاریخ  99/10/17 در انستیتو تغذیه برگزار می شود.

 

فهرست