در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ اولین جلسه کارگروه تدوین برنامه ملی کاهش اسید چرب ترانس در مواد غذایی برگزار شد

کارگروه اسیدهای چرب

فهرست