در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد؛ جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی علوم تغذیه

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویی با عنوان “ارزیابی و مداخله آمادگی جامعه برای برنامه های پیشگیری از چاقی کودکان در مدارس ابتدایی شهر تهران” توسط خانم مهدیه نیک نام به صورت مجازی با حضور اساتید راهنما و مشاور، در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این مطالعه، شیوع گسترده چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان، بعنوان یک مشکل سلامت عمومی که نیازمند توجه جدی و اقدامات پیشگیرانه است، مورد توجه قرار گرفته بود. طی مطالعه مزبور، با تاکید بر ابعاد اجتماعی چاقی، مداخله ای با عنوان “بهبود آمادگی جامعه برای مقابله با چاقی کودکان (CRITCO)”، طراحی و در مدارس دو منطقه شهر تهران بصورت آزمایشی اجرا شد. ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای برنامه های پیشگیری از چاقی کودکان، پیش از اجرای مداخله نشان داد که جامعه در مرحله پیش برنامه ریزی قرار دارد. یعنی، تلاش های پیشگیری از چاقی، نامنظم و موقتی بوده و بیشتر اعضای جامعه از این تلاش ها آگاهی نداشتند.

فهرست