راه اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

در راستای سرعت بخشیدن به روند ایمن‌سازی جامعه و جلوگیری از شیوع کرونا، انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور به مراکز تجمیعی انجام واکسیناسیون پیوست.

همزمان با آغاز به کار این مرکز، مسئولین محترم معاونت بهداشتی دانشگاه از روند انجام کار تیم های اجرایی بازدید به عمل آوردند و از نزدیک نحوه خدمت رسانی و فرایند انجام واکسیناسیون کرونا را مورد بررسی قرار دادند.

مرکز تجمیعی واکسیناسیون انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با 4 تیم کارشناسی تزریق و در دو شیفت کاری آماده خدمت به واجدین شرایط و با زمانبندی قبلی طبق سامانه ثبت نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

فهرست