از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ تقدیر از مدیر مسؤل و اعضای تحریریه مجله دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

تقدیر و تشکر مجله

فهرست