در نشست خبری تازه های غذا، تغذیه و کرونا عنوان شد: با استفاده از مواد غذایی غیر صنعتی شانس انتقال کرونا افزایش می یابد

نشست خبری

 

https://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=518&pageid=42633&newsview=101125

 

فهرست