اعضای دفتر مجله

محمدرضا خوش فطرت
مدیر اجرایی

سید محمد حسینی
کارشناس

نفیسه صدر
کارشناس

لیست مجلات

مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی

https://journals.sbmu.ac.ir/afb

مجله علمی پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

https://nsft.sbmu.ac.ir/en

Nutrition and Food Sciences Research

http://www.nfsr.sbmu.ac.ir

 

فهرست