دومین آگهی مناقصه تاسیسات

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت انجام امور نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر کلیه تاسیسات خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مناقصه یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک 7 ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره 22376417 (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

فهرست