دیدار معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر خدادوست

امروز معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر خدادوست به همراه جناب آقای دکتر شجاعی مدیرت امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه باحضور در دانشکده تغذیه حضور و ضمن تبریک انتصاب دکتر رزاز زمینه های همکاری های مشترک خصوصا فعالیت های  فرهنگی و صنفی بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار دکتر خدادوست آمادگی کامل خود را برای حمایت از برنامه های ارائه شده از سوی دانشکده ی تغذیه در طول سال تحصیلی جدید اعلام نمود.

 

 

فهرست