دیدار هیئت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از انستیتو

دیدار هیئت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از انستیتو

روز چهارشنبه پانزدهم شهریور1396جناب آقای برانکا نماینده دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو و آقای دکتر ایوب ازدفتر منطقه ای EMRO آقای صدیق نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حضور داشتند در این نشست پس از خوشامدگویی و معرفی انستیتو توسط آقای دکتر حسینی رییس انستیتو و ارائه گزارش از فعالیت های انستیتو به عنوان سازمان همکار WHO توسط مدیر امور بین الملل، مدیران و مسئولان برنامه های ملی به ارائه برنامه های خود پرداختند.

به استحضار می رساند انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از سال 1991 به عنوان سازمان همکار WHO در آموزش و پژوهش در زمینه های تغذیه ای و صنایع غذایی فعالیت دارد و برنامه های گسترده ای را در حوزه های مذکور در منطقه اجرا می کند.

در این نشست نمایندگان سازمان جهانی بهداشت ضمن تاکید به ظرفیت این سازمان در حوزه های تغذیه و صنایع غذایی به گسترش نقش ایران در بهبود صنعت تغذیه و اجرای برنامه های مرتبط تاکید کردند.

فهرست