راههای گسترش و همکاریهای یونسکو با انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بررسی شد

در دیدار دکتر امیر روشن بخش سرپرست گروه ارتباطات و امور مشارکتها با دکتر میرزازی رزاز راههای گسترش همکاریها متقابل بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در این نشت دکتر میرزای رزاز ضمن استقبال از تعامل وهمکاری های دوجانبه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بایونسکو گفت :دردوره جدید مدیریتی انستیتو  یک اهتمام جدی و جدیدی به مقوله فرهنگ شده است وما باید موضوع متفابل میان تغذیه و فرهنگ را جدی بگیریم .

وی گفت:ما در دوره ای زندگی می کنیم که آن را دوره جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای می نماند که این نشان دهنده اهمیت فرهنگ و ارتباطات در دنیای جدید می باشد و نمی توانیم بدون توجه به تغییرات پیرامون خود نسبت به آموزش و ارتقاء فرهنگ تغذیه موفق باشیم.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود:انستیتو در حال حاضر با سازمان بهداشت جهانی همکاریهای مشترکی دارد و در حال حاضر با دفتر مدیترانه شرقی طرح های مشترکی را انجام می دهند که در این زمینه ما داری تجارب ارزنده ای هستیم که می توانیم در اختیار دیگران قرار دهیم .

دکتر رزاز با اشاره به تنوع قومیت ها و خرده فرهنگ های موجود در ایران ،جامعه ایرانی را سرزمینی با پتانسیل های بالای دانست که می تواند فصل جدیدی از همکاریها میان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و یونسکورا  در زمینه فرهنگ تغذیه رقم بزند.

در ادامه این نشت دکتر روشن بخش معاون ارتباطات و امور مشارکتها یونسکو ضمن استقبال از همکاریهای متقابل افزودبه  تغذیه هیچگاه از بعد فرهنگی نگاه نشده است آمادگی خودرا جهت افتتاح دفتر نمایندگی یونسکو در محل انستیتو تحقیقات تغدیه ای رااعلام و افزود:با توجه به امکانات موجود ما می توانیم شاهد گسترش همکاریها و تبادل تجارب ارزنده میان انستیتو و یونسکو در زمینه آموزش و توسعه ارتباطات درسطح ملی و منطقه ای باشیم .

فهرست