راه اندازی سالن وب کنفرانس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با توجه به شرایط حاضر و اپیدمی کوید 19 در کشور، سالن وب کنفرانس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری راه اندازی گردیده است. لذا به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان عزیز می رساند جهت برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های دانشجویی ضمن هماهنگی با معاونت محترم آموزشی و مدیریت آتی یک هفته قبل از برگزاری از خدمات سالن وب کنفرانس استفاده نمایند.

بدیهی است حضور فیزیکی استاد راهنما و دانشجو ضروری بوده و بقیه افراد می توانند از طریق آنلاین در جلسه حضور پیدا نمایند.

فهرست