چشم انداز

1- تلاش در جهت تبدیل شدن

  • به یکی از مؤسسات تحقیقاتی و علمی معتبر در عرصه جهانی
  • به یک مرجع عمده دانشگاهی و تحقیقاتی در سیستم غذا و تغذیه ملی
  • به یک مرجع در علوم مرتبط با غذا و تغذیه

2- ادامه حرکت

  • بر مبنای فناوری اطلاعات (IT)
  • همراه با کمک و مساعدت منابع انسانی توسعه یافته

رسالت

1- سنجش وضعیت تغذیه جامعه ایران، شناسایی مشکلات، کمبودها، نارسایی‌ها و علل و ریشه‌های مشکلات و روند آنها در گروههای مختلف سنی و طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی
2- تهیه و تأمین مبنای علمی و اطلاعاتی برای کمک به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی در جهت تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین سلامت و توسعه کشور
3- تربیت متخصصین و کارشناسان مورد نیاز برای پیشبرد علوم، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت بخشهای فنی، علمی و اجرایی کشور در ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا و سلامت جامعه
4- ایجاد آگاهی کافی و مستمر عمومی بمنظور گسترش و هدایت فرهنگ غذایی و بهداشتی مناسب

فهرست