روز جهانی سرطان

روز جهانی سرطان تنها زمانی است که به بهانه آن جهان می تواند علیه اپیدمی سرطان، یکپارچه شود. این روز هر سال در 4 فوریه (15 بهمن ماه) در سراسر دنیا گرامی داشته می شود. هدف از آن حفظ جان انسانها از میلیونها مرگ و میر قابل پیشگیری به واسطه سرطان از طریق ارتقاء سطح آگاهی، آموزش درباره سرطان و ترغیب دولتها و افراد در سراسر جهان برای انجام اقدامی علیه این بیماری است.

شعار ” ما می توانیم. من می توانم” برای روز جهانی سرطان در سالهای 2016 تا 2018 در نظر گرفته شده است و بیانگر این است که هر فرد می تواند سهم خود را برای کاهش بار جهانی بیماری سرطان انجام دهد. از آنجائیکه سرطان زندگی فرد مبتلا را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، تمام مردم توانایی انجام فعالیتهای گوناگون در این زمینه را برای کاهش تأثیر سرطان بر زندگی افراد، خانواده ها و جوامع دارند.

روز جهانی سرطان فرصتی برای بازتاب این است که شما چه کاری در این زمینه می توانید انجام دهید، بنابراین برنامه ریزی کنید و آن را به انجام برسانید. در روز جهانی سرطان فرصت آزمودن راهکارهای کنترل سرطان را داریم. هدف همه ما اطمینان از این است که افراد کمتری مبتلا شوند و افراد بیشتری بطور موفقیت آمیز درمان شوند و همچنین افراد مبتلا کیفیت زندگی بهتری در طول درمان و بعد از آن داشته باشند.

فهرست