روز پزشک گرامی باد

ای پزشک : ای مهربان امیدهای سرگردان ، دست های پراحساس تو را جستجو می کند و بدن های خسته و بیمار از دستان تو سلامت می یابنده تو که همه زندگی خود را وقف نیازمندان کرده ای ؛ تو که سلامتی را به خانه ها می آوری و انگشتان مایوس بیماران را در انگشتان خود گره می زنی و همیشه لبخند را بر لب ها تمنا داری این روز خجسته را به دستان عطوف و مهربانت خسته نباشید می گوییم. نامت ستودنی است به آن سوگندی که بر فداکاری خورده ای طبیب

فهرست