زمان امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96

قابل توجه دانشجویان گرامی:
امتحانات میان ترم نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 97/2/22 شروع و در تاریخ 97/3/2 به اتمام خواهد رسید و این تاریخ غیر قابل تغییر است.
دانشجویان با توجه به موارد زیر میتوانند امتحانات نیم ترم خود را با ارائه درخواست کتبی با آموزش هماهنگ کنند:
1- چنانچه بخشی از یک درس حذف خواهد شد و در امتحانات پایان ترم از آن مبحث سوال داده نمیشود.
2- چنانچه درس یک واحدی بوده و در بازه میان ترم به اتمام رسیده است، دانشجویان میتوانند آزمون پایانی را در تاریخ های اعلام شده برگزار کنند.
در صورت غیبت غیر موجه دانشجویان در این امتحانات، نمره درس صفر محاسبه خواهد شد.
با تشکر و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز

فهرست