زمان برگزاری امتحانات میان ترم

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحانات میان ترم از تاریخ 98/2/21 لغایت 98/3/1 برگزار می شود. 

دانشجویان می توانند آزمون پایانی دروس یک واحدی و یا آزمون حذفی بخشی از دروس چند واحدی را با هماهنگی آموزش دانشکده در این بازه زمانی برگزار کنند.

فهرست