سیزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

روز یکشنبه 97/2/9 سیزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی برگزار شد.
ضمن آرزوی موفقیت برای تمام اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی،افتخارات حاصل از این جشنواره به شرح زیر است:
گروههای برتر آموشی دانشکده:
1- گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی
2- گروه تغذیه سلولی و ملکولی

استاد برتر آموزشی:
جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی

دانشجویان رتبه برتر علمی :
1- خانم غزاله اسلامیان دانشجوی مقطع دکترای رشته علوم تغذیه
2- خانم ریحانه یوسفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه
3- مائده چگینی دانشجوی مقطع کارشناسی علوم تغذیه
4- سایه مستانی دانشجوی مقطع کارشناسی علوم صنایع غذایی
5- الهام سادات احمدیانی مقطع کارشناسی علوم تغذیه
6- فاطمه محمدی مقطع کارشناسی علوم صنایع غذایی
دانشجویان رتبه اول آزمون ورودی:
1- عرفان اشرفی رتبه اول کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
2- آقای امین مکاری رتبه اول دکترای رشته سیاست های غذا و تغذیه

فهرست