ششمین مسابقه از سلسله مسابقات گوهر معرفت

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند:

????ششمین مسابقه از سلسله مسابقات گوهر معرفت????

شرح شیدایی
(سیری در زیارت اربعین حسینی)

????ویژه دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

‼️با اهدای ۳۰ جایزه یک میلیون و پانصد هزار ریالی به ۳۰ نفر

⭕دریافت منبع آزمون مسابقه و جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت مدیریت تعالی فرهنگی به آدرس????????????????????????
Www.cm.sbmu.ac.ir
مراجعه نمایید. # معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده

فهرست