طرح غربالگری کوید 19 در کلینیک انستیتو و دانشکده علوم تغذیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی این طرح به مدت سه روز و از تاریخ 99/5/6 آغاز گردیده است. و از همکاران تست دمای سرولوژی بعمل می آید.

 بدیهی است در صورت نیاز برای افراد مشکوک که نتیجه تست اولیه آنها مثبت باشد اقدامات بعدی pcr ، ct اسکن ریه در نظر گرفته خواهد شد.

فهرست