طرح های تحقیقاتی منتخب انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی

(مجری: دکتر تیرنگ رضا نیستانی)

عنوان طرح: مبارزه با اشکال گوناگون سوءتغذیه در کودکان 5-2 سالۀ هشت استان کم‌برخوردار اقدامات فوری را می‌طلبد

داده‌های مطالعه برنامۀ ملّی مراقبت غذا و تغذیه در کودکان 5-2 سالۀ استان‌های کم‌برخوردار، شیوع بالای اشکال گوناگون سوءتغذیه شامل کمبود ریزمغذی‌ها را در کودکان 5-2 سالۀ هشت استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه بویراحمد، کرمان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر را نشان می‌دهد که به میزان درخورتوجهی از ناامنی غذایی نیز همراه بوده است. برای مقابله با این وضعیت و نیز بهبود وضع تغذیۀ کودک در سطح جامعه، ناگزیر باید دسترسی خانوار به غذا از طریق بهبود شرایط اقتصادی افزایش یابد که خود مستلزم همکاری‌های بین بخشی است. با این حال مداخلات زیر پیشنهاد می‌شوند:

 • 1- توانمندسازی زنان شامل تامین آموزش و منابع کافی
 • 2- افزایش سطح سواد عمومی
 • 3- غنی‌سازی در منزل home fortification با آمیزه‌ای از درشت- و ریزمغذی‌ها برای حمایت تغذیه‌ای از زنان و کودکان
 • 4- افزایش آگاهی، حساس‌سازی در خصوص ناامنی غذایی و حمایت‌طلبی به منظور وضع سیاست‌هایی برا محافظت از خانوارهای نیازمند
 • 5- انجام پژوهش‌های چند انضباطی ژرف‌نگر برای یافتن راه حل‌های مبتنی بر شرایط محلّی شامل شناسایی منابع غذایی بومی با ارزش تغذیه‌ای بالا و ابداع روش‌های تهیه و پخت برای بهبود دریافت غذایی خانوار و کودک
 • 6- مراقبت تغذیه‌ای کافی از مادران قبل و ضمن بارداری
 • 7- تمرکز بر تغذیه در هزار روز نخست
 • 8- پیشگیری و درمان به‌هنگام بیماری‌های اسهال‌دهنده و تنفسی کودک شامل استفاده از محلول‌ مایع‌درمانی خوراکی و واکسیناسیون
 • 9- پایش منظم شاخص نمایه توده بدنی کودکان به عنوان بخشی از برنامۀ مراقبت تغذیه ای و مداخلۀ به‌هنگام شامل آموزش تغذیه به کودک دچار اضافه وزن و والدینش
 • 10- ارزیابی همۀ کودکان چاق از نظر ابتلائات ملازم[1] به منظور مداخلات به‌هنگام
 • 11- تهیۀ یک پایگاه داده در سطح ملّی درخصوص روند شیوع اضافه وزن/چاقی کودکان به عنوان بخشی از برنامۀ ملّی مراقبت غذا و تغذیه
 • 12- تقویت برنامه‌های جاری مکمل‌یاری و غنی‌سازی
 • 13- اجرای برنامۀ غنی‌سازی با ویتامین D
 • 14- پایش و ارزشیابی دقیق برنامه‌های مداخله‌ای
 • 15- پایش دوره‌ای وضع تغذیۀ کودکان. انجام این کار از طریق ارزیابی‌های تن‌سنجی و ریافت غذایی هر دو سال و ارزیابی‌های کامل شامل کاوش‌های آزمایشگاهی هر پنج سال به منظور ارزشیابی برنامه‌های اجرا شده و رصد روند تغییرات از طریق نظام مراقبت غذا و تغذیه میسّر خواهد بود.
 • 16- گسترش پوشش برنامۀ ملّی مراقبت غذا و تغذیه در دیگر استان‌ها (ترجیحاً هر سال 6-5) استان

 

(مجری: دکتر تیرنگ رضا نیستانی)

عنوان طرح: دور ریز غذای بیمارستانی دو برابر بیشتر از سایر بخش های فعال در خدمات غذایی است

مطالعات نشان داده است که دورریز غذای بیمارستانی حدود دو برابر سایر خدمات غذایی است. دورریز غذای بیمارستانی حاکی از عدم دریافت غذایی کافی بیماران است که امکان دارد پی‌آمدهای زیانبار بالینی، اقتصادی و زیست-محیطی داشته باشد. در این مطالعه‌ای که با هدف تعیین میزان دورریز غذایی و علل آن در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شد، دریافت غذایی، وضعیت سوء تغذیه و برخی نشانگرهای بیوشیمیایی 173 بیماربزرگسال و میزان ضایعات غذایی و ارزش تغذیه‌ای و مالی آن بررسی شد. همچنین، با استفاده از مصاحبه های کیفی، علل دورریز غذای بیمارستانی تعیین گردید.

بی اشتهایی، ذائقه و کیفیت پایین مواد اولیه، علل عدم مصرف غذا بودند. به طور متوسط غذای سرو شده و دور ریز غذایی به ترتیب حدود 1 کیلوگرم و 5/539 گرم در روز به ازای هر بیمار (معادل 1/50 % از غذای سرو شده) تعیین شد. هزینه تهیه و دور ریز غذای روزانه به طور متوسط 8/1 دلار و 8/0 دلار برای هر بیمار بود.

برنج بیشترین ضایعات را در بین غذاهای بیمارستانی دارد که احتمالاً به دلیل کیفیت پایین آن بوده است. بیماران دچار سوء تغذیۀ شدید میزان ضایعات غذایی بیشتری داشتند. این در حالی است که نتایج مطالعات نشان داده است که مصرف فقط یک چهارم غذای سرو شده در بیمارستان توسط بیمار، خطر مرگ و میر او را 3.2 برابر افزایش می‌دهد.

تزیین غذا، بهداشت خوب، مواد با کیفیت بالا، دمای مطلوب، سرو غذاهای جانبی، در نظر گرفتن ذائقه و تنوع بیمار ممکن است گزینه‌هایی باشند که بتوانند ضایعات را کاهش دهند.

 

(مجری: دکتر آروز رضازاده)

عنوان طرح: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در خصوص مصرف لبنیات چه دیدگاه‌هایی دارند؟

ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آن ﺑه دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. در همین راستا پژوهشی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به منظور تعیین دیدگاه‌های کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شد.

در این مطالعه کاربران دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد را درﺑﺎره اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت را اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ. و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻧﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﯽ ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻟﺒﻨﯿﺎت در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎي آن داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﺑﻮﯾﮋه ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و املاح ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

بیشتر مخالفان مصرف لبنیات گیاه خواران، دوستداران محیط زیست و حیوانات و بعضی از متخصصین طب سنتی بودند. موافقان اصلی مصرف لبنیات متخصصان تغذیه و صنایع غذایی، فروشندگان لبنیات سنتی و دامداران، تولیدکنندگان صنعتی لبنیات، پزشکان و بعضی از متخصصان طب سنتی بودند. کاربران حامی شیرهای صنعتی شامل متخصصین تغذیه و صنایع غذایی و برخی از پزشکان بودند و حامیان شیرهای سنتی متخصصین طب سنتی، فروشندگان لبنیات سنتی، دامداران و برخی از پزشکان بودند.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻧﺤﻮه ﻣﯿﮑﺮوب زداﯾﯽ، وﺟﻮد ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺗﻘﻠﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت و اﻫﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آن در اﯾﺮان، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و اﻧﻌﮑﺎس آن، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 

(مجری: دکتر گلبن سهراب)

عنوان طرح: زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک می توانند برای کاهش عوارض بیماری از مکمل‌های سین‌بیوتیک استفاده کنند

ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎري ﺑﺎ ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ و اﻟﺘﻬﺎب ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ را در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ (PCOS)، ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ PCOS ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﻪ ي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ي اﺳﭙﻮرزاي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪ و ﺣﺮارت در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در مطالعه‌ای که در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، اﺛﺮات ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎري 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ 70 زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه نشام داد سه ماه مکمل‌یاری ﺑﺎ ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ می‌تواند ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن‌ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ و اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ را در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ي ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

فهرست