ارتباط بین  مواجه با فلزات سنگین و روش های پخت و پز

 

قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین از طریق مصرف برنج به عنوان یک نگرانی برای سلامت انسان تلقی می شود. در مطالعه‌ای که به روش مرور نظام‌ مند و فراتحلیل توسط دکتر کیاندخت قناتی و همکاران ایشان در انستیتو تحقیقات تغذیه‌‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شد، ارتباط قرار گرفتن در معرض فلزات سمی و روش‌های پخت برنج را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از اثرات مفید پخت و پز بر کاهش قرار گرفتن در معرض آرسنیک، سرب و کادمیوم از طریق مصرف برنج است. نشان داده شد از نظر کاهش فلزات سنگین به ترتیب، روش‌های پخت آبکشی  > نیمه جوش > کته> فشار بالا، مایکروویو و بخارپز مؤثر هستند.

 

 

 

فهرست