عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه خبر داد: شبیه سازی اثرگذاری کنکور بر شیوع کرونا

دکتر عینی زیناب

عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه اعلام کرد: شبیه سازی اثرگذاری کنکور بر شیوع کرونا نشان داد که این اثرگذاری بستگی به اینکه ریسک شرکت در کنکور چگونه مدیریت شود، می تواند قابل متغیر باشد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر حسن عینی زیناب با بیان این مطلب گفت: بعد از شبیه سازی سناریوهای سیاستی مختلف در شیوع بیماری کوید 19 در ادامه به شبیه سازی اثرگذاری کنکور بر شیوع کرونا پرداختیم که نشان داد بستگی به این دارد که ریسک شرکت در کنکور چگونه مدیریت شود، این اثر می تواند متغیر شود.

وی افزود: به طور مثال، در صورتی که ریسک شرکت در کنکور را مانند یک فعالیت عادی، مثل خرید از بازار روز یا فروشگاه بدانیم، کنکور حداکثر می تواند تا 1 درصد به تعداد فوتی های ناشی از کرونا اضافه کند. و یا در صورتی که شرکت در کنکور یک فعالیت پر ریسک قلمداد شود، که در آن یک فرد مبتلا می تواند 4 فرد دیگر را در معرض بیماری و در نهایت ابتلا قرار دهد.

عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه بیان داشت:  بنابراین کنکور می تواند 5 تا 10 درصد به تعداد فوتی ها اضافه کند. البته یافته های شبیه سازی نشان می دهند هر چقدر فاصله بین داوطلبین در جلسه آزمون زیاد و تعداد حوزه های امتحان نیز بیشتر باشد اثر برگزاری کنکور بر شیوع بیماری کمتر خواهد شد.

گفتنی است، شبیه سازی جمعیتی گزینه های سیاستی مختلف مرتبط با شیوع بیماری کوید19 در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1395 طی اسفندماه اجرا شد.

فهرست