فراخوان جذب ایده های نوآورانه در زنجیره ارزش صنعت غذا

فراخوان جذب ایده های نوآورانه در زنجیره ارزش صنعت غذا

محورهای ماموریت این پوشش دهی در سطح کشور زیر نظر معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری

 

1-فرم جذب و پذیرش.pdf

2-فرم جذب و پذیرش.doc

فهرست