فراخوان شرکت در ژورنال واچ

 

دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت در نظر دارد،

ژورنال واچ مجلهmedical sciences    Medisys journal of در روز دوشنبه.۱۳/۱۰/۱۴۰۰از ساعت 12 تا 14 توسط خانم دکتر زهره سادات میرمقتدایی(عضو هیئت علمی گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی) ،خانم طیبه شکری  ( کاندیدای دکترای تخصصی آموزش پزشکی ) و خانم  سیده مائده رضاپور محمدی (دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی ) بصورت مجازی برگزار نماید.

لذا بدینوسیله، از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گروههای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی  برای شرکت در این ژورنال واچ از طریق لینک زیر دعوت بعمل می آید.

https://www.skyroom.online/ch/vsme/journal-watch

پوستر

فهرست