فراخوان مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت جذب نیرو

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیازمند همکاری یک نفر نیروی طرحی دارای مدرک کارشناسی ارشد تغذیه می باشد. متقاضیانی که تمایل به طی دوره طرح خود در این مرکز دارند، با شماره 22567222 خانم شبنم گلشن تماس حاصل نمایند.

فهرست