فرمولاسیون همبرگر بر سلامت و آسیب رسانی آن مؤثر است

 

بررسی مصرف مواد ﻏﺬاﯾﯽ  در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﺮوه¬ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﺬا ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. ﻫﺘﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮏ آروﻣﺎﺗﯿﮏ آﻣﯿﻦ‌ﻫﺎ (HAAs) ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺮﻃﺎن‌زا و ﺟﻬﺶ‌زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ HAAs ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ، ﺳﯿﻨﻪ، ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﺳﺮﻃﺎن‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ. از آنجا که اﻣﺮوزه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ در پژوهشی که توسط دکتر عبدالرضا محمدی و همکاران ایشان در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﯿﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ‌اي از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺲ در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓت مشخص شد که تشکیل این ترکیبات در نمونه‌های همبرگر به طور قابل توجهی تحت تاثیر درصد گوشت بوده است.

فهرست