فعالیت های تیر ماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

معاونت فرهنگی

به گزارش روابط عمومی انستیتو تجقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،  جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو  با دبیر محترم هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه به منظور آشنایی با فعالیت های کانون های فرهنگی، ادبی و هنری و تبادل نظر در خصوص چگونگی به کار گیری استعداد های دانشجویی در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم برگزار شد.

hاز دیگر فعالیت های این معاونت می توان به مواردی مانند فراهم نمودن بستر ورزش از طریق کانال های مجازی برای بانوان محترم متقاضی در پی تعطیلی سالن ورزشی دانشکده و انستیتو به منظور افزایش سلامت و نشاط ایشان، فعال سازی شورای امر به معروف و نهی از منکر  دانشکده به منظور بهره گیری از ظرفیت و امکانات موجود و مشارکت اعضای شورا در چارچوب دستور العمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تخصیص اتاق بررسی وضعیت سلامت دانشجویان و کارکنان محترم انستیتو و دانشکده  در محل کلینیک تغذیه دانشکده، برگزاری جلسه با مسئول محترم کانون های فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به منظور برپایی جشنواره دانشگاهی با محوریت اجرایی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و شورای فرهنگی دلنشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی اشاره کرد.

فهرست