مدیرگروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور خبر داد؛ دستیابی به کشوری عاری از ناامنی غذا و تغذیه

دکتر محمدی نصرآبادی

مدیرگروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: برقراری اولویت های پژوهشی و سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در غذا و تغذیه و نیز مشاوره تخصصی به سازمان های ملی و منطقه ای،‌ برای پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه‌ای در سطح جامعه و ارتقاء مهارت های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در همه سطوح آموزشی ازچشم اندازهای این گروه است.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی درباره گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: این گروه که بر پایه شواهد بدست آمده از پژوهش برای کاهش پایدار ناامنی غذا و تغذیه و سوء تغذیه یا پیشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه مانند بیماری های غیرواگیر در کشور راه حل های سیاستی ارائه می دهد، متشكل از 5 عضو هيأت علمي با تخصص های علوم تغذیه، صنایع غذایی و گرایش های اقتصاد، جامعه شناسی و ایمنی غذا  و 1 نفر كارشناس پژوهشي است و از همكاري متخصصان حوزه های سیاستگذاری، علوم اقتصادي، اجتماعي نيز به صورت مشاوره بهره گرفته و نقش چندرشته ای، فعالیت‌هایی بین بخشی و مشارکتی در تحقیقات غذا و تغذیه با هدف توسعه دارد.

وی افزود: برای دستیابی به کشوری عاری از ناامنی غذا و تغذیه، برقراری اولویت های پژوهشی و سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در غذا و تغذیه و نیز مشاوره تخصصی به سازمان های ملی و منطقه ای،‌ برای پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه‌ای در سطح جامعه و ارتقاء مهارت های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در همه سطوح آموزشی از چشم اندازهای گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه است.

مدیرگروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی تلاش این گروه را بر آن دانست که سیاست های غذا و تغذیه را تجزیه و تحلیل کند و چالش های پیش روی سیاست ها، ‌قوانین و مقررات حاضر را به منظور اصلاح و بهبود شرایط موجود و نیز پیشنهاد راه حل‌های عملی مورد مطالعه قرار دهد. ‌

دکتر محمدی نصرآبادی به رسالت گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی اشاره کرد و بیان داشت: فراهم آوردن راه حل های سیاستی پژوهش محور که به صورت پایدار سوءتغذیه و بیماری های مرتبط با غذا مانند بیماری های غیرواگیر و ناامنی غذایی را کاهش دهد و برقراری مکانیسم‌هایی برای بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در جهت برطرف کردن چالش‌های موجود سیاست های غذا و تغذیه، تجزیه و تحلیل سیاستی،‌ برقراری و آزمون مدل‌های حل مشکل و هواخواهی برای تغییر یا تقویت سیاست از رسالت‌های دیگر گروه به شمار می روند.

وی اهداف گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه را شناسایی مشکلات غذا و تغذیه در سطوح خرد و کلان و نیز برقراری و آزمون راه‌حل‌های مناسب، فراهم آوردن پایه های علمی برای سیاست ها و برنامه های غذا و تغذیه در کشور، برقراری ارتباط میان جایگاه های علمی و سیاست های علمی، ترجمان آخرین یافته های علمی ایران و جهان در سیاستگذاری و برنامه ریزی ملی و منطقه ای، تدوین سیاست‌هایی برای بهبود امنیت غذا، ایمنی غذایی و تغذیه در سطوح مختلف، جهت‌دهی پژوهش در انستیتو به سمت اولویت‌های ملی و استفاده از یافته های پژوهشی علمی در مرورها و ارزشیابی‌ها، شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی و برقراری ارتباطات با برنامه ریزی و اجرا در سطح ملی دانست.

مدیرگروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی اظهارداشت: پژوهش در این گروه بر کاهش پایدار ناامنی غذا و تغذیه، ارتقاء ایمنی غذا، پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و ارتقاء سلامت غذا و تغذیه مدرسه محور متمرکز است.

دکتر محمدی نصرآبادی فراتر از پژوهش، فعالیت‌های گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه را شامل مشارکت، ارتباطات و ظرفیت سازی دانست و گفت: این گروه با مجریان توسعه،‌ سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی،‌ رسانه ها، تهیه‌کنندگان غذا و صنایع غذایی، ‌سازمان‌های غذا و دارو و سایر دست اندرکاران در سراسر کشور و منطقه همکاری کند.

فهرست