مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: آلودگی های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی ایمنی به عنوان بعدی از امنیت غذایی، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد

مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: دسترسی به غذای سالم و ایمن از ابعاد امنیت غذایی محسوب می شود که در این راستا آلودگی های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی ایمنی و به تبع آن امنیت غذایی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، فاطمه محمدی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: امنیت غذایی ابعاد گوناگونی دارد که یک بعد آن فراهمی غذا در جامعه است و سیاست و مداخله های متفاوت مانند سیاست های تولید و تحریم می تواند بر روی این بعد امنیت غذایی تاثیرگذار باشد.

وی افزود: تحریم ها و مشکلات اقتصادی می تواند در فراهم آوردن غذای ایمن در یک جامعه و همچنین دسترسی به دارو و مراقبت های بهداشتی  تاثیر داشته باشد و در بعد اقتصادی هم به طور معمول هر چه درآمد افراد بهتر باشد، دسترسی آن ها به غذای کافی یعنی امنیت غذایی بیشتر است.

مدیرگروه تحقیقات – سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بهره مندی بدن از غذایی که مصرف می شود و دوری از انگل ها و بیماریهایی را که باعث می شود بدن نتواند مواد مغذی را به طور کامل مورد استفاده قرار بدهد، را از دیگر ابعاد امنیت غذایی دانست و بیان کرد: امنیت غذایی باید پایدار باشد یعنی نباید نوسان داشته باشد. به طوری که دسترسی به غذا باید در همه مکان ها و همه زمان ها وجود داشته باشد و در غیراینصورت ناامنی غذایی موقت ایجاد می شود.

نصرآبادی با بیان اینکه تغییر فرهنگ از دیگر ابعاد امنیت غذایی است، اظهار داشت: غذایی که در دسترس است، از نظر فرهنگی نیز باید مورد قبول جامعه باشد و به شیوه های پذیرفته شده به دست مردم برسد.

وی گفت: دو واژه مهم سیری شکمی و سیری سلولی استفاده می شود که ممکن است گاهی غذا انرژی کافی را به بدن رسانده باشد اما مواد مغذی نرسیده باشد. چرا که در امنیت غذایی که فقط سیر شدن شکم مهم نیست، بلکه همه ریز مغذی ها به مقدار کافی یا درنظر گرفتان شرایط سنی و جنسی افراد جامعه باید به بدن برسند.

فهرست