علیرضا غلامی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

بهمن قادری
رئیس کارگزینی

معصومه رحمانی
مسئول حضور و غیاب

ایوب یوسفی
مسئول خدمات

لیلا غفاری
کارشناس امور قراردادها

معصومه عرب زاده
کارشناس امور اداری

ابوالقاسم حمیدی
کارگزینی

مهدی خدایی
کارپرداز

حسن عسگری
مسئول دبیرخانه

محمود کبیری
کارشناس دبیرخانه

امید رحیمی
کارپرداز

احمد ذاکری
سمعی بصری

مجتبی عباسی
مسئول انبار

علی شکراللهی
مسئول نقلیه

زیبا منصوری
مسئول دفتر

فهرست