مطالعه اثر اولتراسوند و ماریناد کردن با عصاره زنجبیل و انار بر تردی و خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی گوشت گاو

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم تالین چارمحالی- کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده پایان نامه خانم تالین چارمحالی

فهرست